Financieel Jaarverslag 2015

Resultatenrekening 2014-2015

De staat van baten en lasten over het boekjaar 2014/2015 vertoont een positief saldo van € 30.758, samengevat kan het exploitatiesaldo over 2014/2015 als volgt worden weergegeven:

  Exploitatie   Begroting
Opbrengst concerten en cd's € 283.393   € 343.175
Kosten concerten en inkoop cd's € 252.635   € 307.800
Marge uit concerten en cd's € 30.758   € 35.375
       
Overige kosten € 0   € 0
  € 30.758   € 35.375
Vennootschapsbelasting € 0   € 0
Exploitatiesaldo € 30.758   € 35.375

 

Balans per 30 juni 2015

  30 juni 2015   30 juni 2014
ACTIVA          
           
VLOTTENDE ACTIVA          
Voorraden          
Voorraad compact discs    € 7.103     € 7.384
Vorderingen          
Debiteuren € 0     € 663  
Omzetbelasting € 87     € 0  
Overige vorderingen en overlopende activa € 20.811     € 22.045  
    € 20.898     € 22.708
           
Liquide middelen   € 9     € 34
    € 28.010     € 30.126
           
PASSIVA          
EIGEN VERMOGEN          
Algemene reserve   -€ 72.617     -€ 103.375
           
KORTLOPENDE SCHULDEN          
Kredietinstellingen € 74.041     € 121.933  
Schulden aan leveranciers € 4.685     € 2.176  
Omzetbelasting € 0     € 6.208  
Overige schulden en overlopende passiva € 21.901     € 3.184  
    € 100.627     € 133.501
    € 28.010     € 30.126