Financieel jaarverslag 2015

Resultatenrekening 2014-2015

De staat van baten en lasten over het boekjaar 2014/2015 vertoont een positief saldo van € 30.758, samengevat kan het exploitatiesaldo over 2014/2015 als volgt worden weergegeven:

 Exploitatie Begroting
Opbrengst concerten en cd’s€ 283.393 € 343.175
Kosten concerten en inkoop cd’s€ 252.635 € 307.800
Marge uit concerten en cd’s€ 30.758 € 35.375
    
Overige kosten€ 0 € 0
 € 30.758 € 35.375
Vennootschapsbelasting€ 0 € 0
Exploitatiesaldo€ 30.758 € 35.375

Balans per 30 juni 2015

 30 juni 2015 30 juni 2014
ACTIVA     
      
VLOTTENDE ACTIVA     
Voorraden     
Voorraad compact discs  € 7.103  € 7.384
Vorderingen     
Debiteuren€ 0  € 663 
Omzetbelasting€ 87  € 0 
Overige vorderingen en overlopende activa€ 20.811  € 22.045 
  € 20.898  € 22.708
      
Liquide middelen € 9  € 34
  € 28.010  € 30.126
      
PASSIVA     
EIGEN VERMOGEN     
Algemene reserve -€ 72.617  -€ 103.375
      
KORTLOPENDE SCHULDEN     
Kredietinstellingen€ 74.041  € 121.933 
Schulden aan leveranciers€ 4.685  € 2.176 
Omzetbelasting€ 0  € 6.208 
Overige schulden en overlopende passiva€ 21.901  € 3.184 
  € 100.627  € 133.501
  € 28.010  € 30.126
Samenstellingsverklaring afgegeven