Financieel jaarverslag 2016

Resultatenrekening 2015-2016

De staat van baten en lasten over het boekjaar 2015/2016 vertoont een positief saldo van € 1.930, samengevat kan het exploitatiesaldo over 2015/2016 als volgt worden weergegeven:

 Exploitatie Begroting
Opbrengst concerten en cd’s€ 205.616 € 200.550
Kosten concerten en inkoop cd’s€ 196.170 € 190.442
Marge uit concerten en cd’s€ 8.906 € 10.108
    
Overige kosten€ 6.976 € 0
 € 1.930 € 10.108
Vennootschapsbelasting€ 0 € 0
Exploitatiesaldo€ 1.930 € 10.108

Balans per 30 juni 2016

 30 juni 2016 30 juni 2015
ACTIVA     
      
VLOTTENDE ACTIVA     
Voorraden     
Voorraad compact discs  € 5.992  € 7.103
Vorderingen     
Debiteuren€ 0  € 0 
Omzetbelasting€ 442  € 87 
Overige vorderingen en overlopende activa€ 16.280  € 20.811 
  € 16.722  € 20.898
      
Liquide middelen € 5  € 9
  € 22.719  € 28.010
      
PASSIVA     
EIGEN VERMOGEN     
Algemene reserve -€ 70.687  -€ 72.617
      
KORTLOPENDE SCHULDEN     
Kredietinstellingen€ 75.082  € 74.041 
Schulden aan leveranciers€ 8.117  € 4.685 
Overige schulden en overlopende passiva€ 10.207  € 21.901 
  € 93.406  € 100.627
  € 22.719  € 28.010
Samenstellingsverklaring afgegeven