Financieel jaarverslag 2017

Resultatenrekening 2016-2017

De staat van baten en lasten over het boekjaar 2016/2017 vertoont een negatief saldo van € 48.116, samengevat kan het exploitatiesaldo over 2016/2017 als volgt worden weergegeven:

 Exploitatie Begroting
Opbrengst concerten en cd’s€ 194.107 € 231.850
Kosten concerten en inkoop cd’s€ 235.280 € 223.016
Marge uit concerten en cd’s€ 41.173- € 8.834
    
Overige kosten€ 6.943 € 0
 € 48.116- € 8.834
Vennootschapsbelasting€ 0 € 0
Exploitatiesaldo€ 48.116- € 8.834

Balans per 30 juni 2017

 30 juni 2017 30 juni 2016
ACTIVA     
      
VLOTTENDE ACTIVA     
Voorraden     
Voorraad compact discs  € 3.707  € 5.992
Vorderingen     
Debiteuren€ 0  € 0 
Omzetbelasting€ 582  € 442 
Overige vorderingen en overlopende activa€ 0  € 16.280 
  € 4.289  € 16.722
      
Liquide middelen € 88  € 5
  € 4.377  € 22.719
      
PASSIVA     
EIGEN VERMOGEN     
Algemene reserve -€ 118.803  -€ 70.687
      
KORTLOPENDE SCHULDEN     
Kredietinstellingen€ 71.531  € 75.082 
Schulden aan leveranciers€ 11.789  € 8.117 
Overige schulden en overlopende passiva€ 39.860  € 10.207 
  € 123.180  € 93.406
  € 4.377  € 22.719