Financieel jaarverslag 2018

Resultatenrekening 2017-2018

De staat van baten en lasten over het boekjaar 2017/2018 vertoont een negatief saldo van € 75.638, samengevat kan het exploitatiesaldo over 2017/2018 als volgt worden weergegeven:

 Exploitatie Begroting
Opbrengst concerten en cd’s€ 229.692 € 279.000
Kosten concerten en inkoop cd’s€ 305.330 € 278.554
Marge uit concerten en cd’s€ 75.638- € 446
    
Overige kosten€ 0 € 0
 € 75.638- € 446
Vennootschapsbelasting€ 0 € 0
Exploitatiesaldo€ 75.638- € 446

Balans per 30 juni 2018

 30 juni 2018 30 juni 2017
ACTIVA     
      
VLOTTENDE ACTIVA     
Voorraden     
Voorraad compact discs  € 1.753  € 3.707
Vorderingen     
Debiteuren€ 0  € 0 
Omzetbelasting€ 560  € 582 
Overige vorderingen en overlopende activa€ 0  € 0 
  € 560  € 582
      
Liquide middelen € 5  € 88
  € 2.318  € 4.377
      
PASSIVA     
EIGEN VERMOGEN     
Algemene reserve -€ 194.441  -€ 118.803-
      
KORTLOPENDE SCHULDEN     
Kredietinstellingen€ 62.607  € 71.531 
Schulden aan leveranciers€ 53.057  € 11.789 
Overige schulden en overlopende passiva€ 81.095  € 39.860 
  € 196.759  € 123.180
  € 2.318  € 4.377