Financieel jaarverslag 2019

De staat van baten en lasten over het boekjaar 2018/2019 vertoont een positief saldo van € 14.629. Het resultaat 2018/19 is ten opzichte van 2018/18 gestegen met € 90.267. Samengevat kan het exploitatiesaldo over 2018/2019 als volgt worden weergegeven:

 Exploitatie Begroting
Bruto exploitatieresultaat€ 115- € 0
Beheerslasten€ 3.315 € 0
Exploitatieresultaat€ 3.430- € 0
Overige kosten € 8.841-   € 10.000
Bijzondere baten€ 26.500 € 0
 Resultaat€ 14.629 € 10.000-
Vennootschapsbelasting€ 0 € 0
Exploitatiesaldo€ 14.629 € 10.000-

Balans per 30 juni 2019

 30 juni 2019 30 juni 2018
ACTIVA     
      
VLOTTENDE ACTIVA     
Voorraden     
Voorraad compact discs  € 1.550  € 1.753
Vorderingen     
Debiteuren€ 0  € 0 
Omzetbelasting€ 449  € 560 
Overige vorderingen en overlopende activa€ 496  € 0 
  € 945  € 560
      
Liquide middelen € 17  € 5
  € 2.512  € 2.318
      
PASSIVA     
EIGEN VERMOGEN     
Algemene reserve -€ 179.812  -€ 194.141-
      
KORTLOPENDE SCHULDEN     
Kredietinstellingen€ 69.123  € 62.607 
Handelscrediteuren€ 14.056  € 53.057 
Overige schulden en overlopende passiva€ 99.145  € 81.095 
  € 182.324  € 196.759
  € 2.512  € 2.318
Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 14 juli 2020