Jaarrekening 2019/20

De staat van baten en lasten over het boekjaar 2019/2020 vertoont een positief saldo van € 13.910. Het resultaat 2019/20 is ten opzichte van 2018/19 gedaald met € 717. Samengevat kan het exploitatiesaldo over 2019/20 als volgt worden weergegeven:

 Exploitatie Begroting
Bruto exploitatieresultaat€ 128.154 € 146.000
Beheerslasten€ -674 € – 830
Exploitatieresultaat€ 128.828 € 146.830
Overige kosten € 165.227   € 172.486
Financiële lasten€ 5.113
Bijzondere baten€ 55.427 € 26.500
 Resultaat€ 13.910 € 844
Vennootschapsbelasting€ 0 € 0
Exploitatiesaldo€ 13.910 € 844

Balans per 30 juni 2019

 30 juni 2020 30 juni 2019
ACTIVA     
      
VLOTTENDE ACTIVA     
Voorraden     
Voorraad compact discs  € 2.224  € 1.550
Vorderingen  € 484   € 945
Debiteuren€ 0  € 0 
Omzetbelasting€ 0  € 449 
Overige vorderingen en overlopende activa€ 484  € 496 
Liquide middelen € 7  € 17
  € 2.715  € 2.512
      
PASSIVA     
EIGEN VERMOGEN     
Algemene reserve -€ 165.902  -€ 179.812
      
KORTLOPENDE SCHULDEN     
Kredietinstellingen€ 41.017  € 69.123 
Handelscrediteuren€ 6.682  € 14.056 
Omzetbelasting€ 7.153
Overige schulden en overlopende passiva€ 113.765  € 99.145 
  € 168.617  € 182.324
  € 2.715  € 2.512