Jaarrekening 2020/21

De staat van baten en lasten over het boekjaar 2020/2021 vertoont een positief saldo van € 48.885. Het resultaat 2020/21 is ten opzichte van 2019/20 gestegen met € 34.974. Samengevat kan het exploitatiesaldo over 2020/21 als volgt worden weergegeven:

 Exploitatie Begroting
Bruto exploitatieresultaat€ 1.672 € 1.000
Beheerslasten€ -359 € – 830
Exploitatieresultaat€ 1.313 € 170
Overige kosten € 4.902   € 6.000
Financiële lasten€ 5.890 € 6.000
Bijzondere baten€ 58.364 € 16.500
 Resultaat€ 48.885 € 14.670
Vennootschapsbelasting€ 0 € 0
Exploitatiesaldo€ 48.885 € 14.670

Balans per 30 juni 2021

 30 juni 2021 30 juni 2020
ACTIVA     
      
VLOTTENDE ACTIVA     
Voorraden     
Voorraad compact discs  € 1.865  € 2.224
Vorderingen  € 20.277   € 484
Debiteuren€ 0  € 0 
Omzetbelasting€ 0  € 0 
Overige vorderingen en overlopende activa€ 20.277  € 0 
Liquide middelen € 147  € 7
  € 22.289  € 2.715
      
PASSIVA     
EIGEN VERMOGEN     
Algemene reserve -€ 117.017  -€ 165.902
      
KORTLOPENDE SCHULDEN     
Kredietinstellingen€ 28.642  € 41.017 
Handelscrediteuren€ 1.948  € 6.682 
Omzetbelasting€ 8.0887.153
Overige schulden en overlopende passiva€ 100.628  € 113.765 
  € 139.306  € 168.617
  € 22.289  € 2.715