Erkende ANBI-instelling

Het bestuur van de Stichting Music Connects All maakt bekend dat de Stichting Music Connects All vanaf 1 januari 2015 aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI. Dat betekent dat giften aan de de stichting onder gunstige voorwaarden afgetrokken kunnen worden van zowel de inkomsten- als de vennootschapsbelasting.

Steun Het Don Kosakenchor Russland

De Belastingdienst merkt de stichting MCA (Music Connects All), die het Don Kosakenchor Russland onder haar hoede heeft, aan als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het voordeel daarvan voor u is dat u uw gift(en) onder voorwaarden geheel of gedeeltelijk in aftrek kunt brengen op uw belastbaar inkomen/winst. Het voordeel voor de stichting is dat over ontvangen giften en nalatenschappen geen schenk‐ of erfbelasting is verschuldigd . Dat is voor u goed om te weten, want ieder bedrag dat u het Don Kosakenchor Russland schenkt of nalaat kan, ongeacht de hoogte van het bedrag, voor 100% worden besteed aan de realisatie van de doelstelling: de instandhouding van het Don Kosakenchor Russland en bevordering van de Russische koormuziek.

Sinds 1 januari 2015 is de Stichting MCA door de Belastingdienst tevens aangemerkt als zogenoemde culturele ANBI. Vanaf 1 januari 2015 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Schenken: fiscaal aantrekkelijk

Het Don KosakenChor Russland is blij met elke schenking. Ook met kleinere bedragen helpt u mee het koor in stand te houden.

Eenmalig of jaarlijks schenken

Een eenmalige of jaarlijkse schenking aan het Don Kosakenchor Russland is uiteraard altijd heel welkom. Wanneer de schenking meer dan € 60 of 1% en minder dan 10% van uw verzamelinkomen bedraagt, is het gehele bedrag bovendien aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Periodiek schenken

Indien u meerdere jaren achter elkaar wilt schenken aan het Don Kosakenchor Russland, is het fiscale voordeel optimaal. Wie namelijk vijf jaar of langer een vast bedrag schenkt en deze schenking schriftelijk vastlegt, kan het bedrag elk jaar voor 100% voor de inkomstenbelasting aftrekken, zonder minimum of maximum. Met een periodieke schenking kunt u het koor zelfs nog meer steunen. Voorbeeld: stel u wilt €100 per jaar schenken. Met schriftelijke vastlegging kunt u € 162 geven, terwijl u dankzij de fiscale aftrek netto precies hetzelfde betaalt, namelijk € 100. Hoe hoger de belastingsschijf, des te groter het voordeel.

Eenvoudig te regelen

Een eenmalige schenking doet u door een bedrag over te maken naar rekeningnummer ABN‐AMRO Bank NL15ABNA057.50.71.095 ten name van Stichting Music Connects All t.b.v. Het Don Kosakenchor Russland te Wolphaartsdijk. Uw periodieke schenking kan eenvoudig in een onderhandse overeenkomst met de stichting worden vastgelegd. Neemt u alstublieft contact op als u periodiek wilt schenken.

Nalaten: Stichting Music Connects All (Het Don Kosakenchor Russland) als uw erfgenaam

Nalaten aan het Don KosakenChor Russland is één van de mooiste manieren om voort te leven in toekomstige generaties koorzangers. Het Don Kosakenchor Russland is er trots uw erfgenaam te mogen zijn. Als Algemeen

Nut Beogende Instelling (ANBI) is de stichting volledig vrijgesteld van het betalen van erfbelasting. U weet dus zeker dat het gehele bedrag ten goede komt aan het Don KosakenChor Russland en haar muziek.

Nalaten via een erfstelling

U kunt Stichting Music Connects All (Het Don KosakenChor Russland) tot (mede‐)erfgenaam benoemen in uw testament. Met een erfstelling bepaalt u zelf welk percentage van uw erfenis naar Het Don Kosakenchor Russland gaat. In tegenstelling tot natuurlijke personen kan de stichting dankzij de vrijstelling van erfbelasting, het gehele bedrag inzetten voor haar werk.

Publicatieverplichting

Iedere ANBI wordt door de Belastingdienst jaarlijks verplicht informatie over de financiële positie en activiteiten te publiceren op de website. U kunt op onze website de volgende informatie vinden: