Jaarrekening 2021/2022

De staat van baten en lasten over het boekjaar 2021/22 vertoont een positief saldo van € 66.901.
Het resultaat 2021/22 is ten opzichte van 2020/21 gestegen met 18.016. Samengevat kan het exploitatiesaldo over 2021/22 als volgt worden weergegeven:

ExploitatieBegroting
Bruto exploitatieresultaat€ 575€ 1,000
Beheerslasten-€ 605-€ 700
Exploitatieresultaat€ 1,180€ 300
Overige kosten€ 7,187€ 6,000
Financiele lasten€ 5,517€ 6,000
Bijzondere baten€ 78,425€ 15,000
Resultaat€ 66,901€ 11,700
Vennootschapsbelasting€ 0€ 0
Exploitatiesaldo€ 66,901€ 11,700

Balans per 20 juni 2022

30-Jun-2230-Jun-21
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Voorraad compact discs€ 2,470€ 1,865
Vorderingen€ 11,496€ 20,277
Debiteuren€ 0€ 0
Omzetbelasting€ 0€ 0
Overige vorderingen en overlopende activa€ 0€ 0
Liquide middelen€ 4,173€ 147
€ 18,139€ 22,289
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve-€ 50,116-€ 117,017
KORTLOPENDE SCHULDEN
Kredietinstellingen€ 0€ 28,642
Handelscrediteuren€ 0€ 1,948
Omzetbelasting€ 7,049€ 8,088
Overige schulden en overlopende passiva€ 60,846€ 100,628
€ 68,255€ 139,306
€ 18,139€ 22,289

Tevens wijzen we u graag op het Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen jaar 2021-2022: